Systém výkaznictví aneb pomůže a usnadní práci

Co si představit a očekávat? Výkaznictví je okruh dat, které se vztahují na textové elementy, grafiku, tabulky i vzorce. Systém výkaznictví je velice přesný a hodnověrný. K dispozici se nabízí hned několik pozoruhodných možností, kdy tak lze přesně určit formát titulních stránek, zápatí apod. Volba tisku je možná ve formátu A4 i A3, stejně tak si lze navolit zda chcete tisknout na výšku či šířku. Potenciální je i import údajů z programu excel.

brýlatá účetní.jpg

Zvolte si adekvátní systém výkaznictví, který je zaměřen i na systém výkazů v roční závěrce, controllingu. Dané výkazy jsou použity ve spojení s BMD moduly roční závěrka, nákladové účetnictví. Individuálně jsou složeny z grafiky, tabulek, vzorců i textových prvků.

Produkt je především určen pro výkazy, jenž jsou použity právě ve spojení s výše zmíněnou metodou BMD moduly roční uzávěrky, nákladového účetnictví a controllingu.

Za výkaznictví je taktéž považována činnost, jejímž záměrem je dostát povinnosti vyplývající z právních předpisů a sestavit i strukturovanou zprávu o hospodaření nebo jeho části. Při zřejmém zjednodušení lze výkaznictví zaměřit pouze na výkazy účetní. Jejich úlohou je poskytnout informace o stavu, tj. o majetku i závazku, výši jmění a dalších položek pasiv a výnosů, stejně tak nákladů realizovaných v daném období.

otevřený šanon.jpg

Mezinárodní standard účetního výkazu

Základ tvoří rozvaha, která informuje o finanční situaci účetní jednotky k danému datu, dále je to výkaz zisku a ztrát, kdy je podáván souhrn o finanční výkonnosti firmy za dané období o nákladech, výnosech i výsledku hospodaření účetní jednotky. Stejně tak je nezbytný i přehled o peněžním toku, změnách peněžních prostředků z provozní, finanční i investiční činnosti firmy.

Účetní jednotky mají povinnost každoročně, tj. na konci účetního období zveřejnit soubor těchto finančních výkazů.

You may also like...